top of page

REMINDERS FOR LIMITED FACE-TO-FACE

UST CASC Office for Public Relations

Aug 21, 2022

#Arkinunsyo 2023-006

Bilang paghahanda sa pag-uumpisa ng Limited Face-to-Face (LF2F) classes sa Unibersidad para sa unang termino (1st Term), Taong Panuruan 2022-2023, inaanyayahan ang lahat na basahin ang mga sumusunod na paalala:

1. Punan ang Health Declaration Checklist Form na matatagpuan sa UST ThOMedSS COVID-19 Case Tracker upang agad na maipakita ito sa guwardya bago pumasok sa loob ng pamantasan. Ang pasukan sa España sulok ng Padre Noval (Gate 6) ay nakabukas para sa komunidad ng Kolehiyo ng Arkitektura.

2. Sa posibleng pag-ulan at/o mabigat na daloy ng trapiko sa Unibersidad, mangyaring magdala ng inyong mga payong. Magkakaroon ng nakatalagang pila para sa mga 1st, 2nd, at 3rd year na wala pang ID card. Inaanyayahan ang mga mag-aaral na’to na dalhin ang kanilang registration forms.

3. Hindi pinahihintulutan ang mga mag-aaral na gamitin ang mga Organization Rooms hanggang sa susunod na abiso.

4. Pakitandaan ang Architecture Crisis Management Committee COVID-19 Health and Safety Protocols.

ThOMedSS: bit.ly/UST-THOMEDSSACMC Safety Protocols: bit.ly/USTCA-ACMC-Protocols

Memorandum: bit.ly/USTCA-LF2F-REMINDERS

Mangyaring magabayan alinsunod dito.

English Translation

#Arkinunsyo 2023-006RE: REMINDERS FOR LIMITED FACE-TO-FACE

In preparation for the resumption of Limited Face-to-Face (LF2F) classes in the University for 1st Term, Academic Year 2022-2023, kindly read thoroughly the following important reminders:

1. Fill out the Health Declaration Checklist Form under the COVID-19 Case Tracker of the UST ThOMedSS to immediately show the Checklist to the guard on duty right before entering the University premises. The Espana corner Padre Noval gate (Gate 6) shall be for all College of Architecture stakeholders.

2. In anticipation of possible rainfall and/or heavy flow of traffic within University premises, please be advised to come early with your umbrellas. There shall be a separate line at the entrance of Beato Angelico Building for the 1st, 2nd, and 3rd years without ID. These students are advised to bring their registration forms.

3. Students are not permitted to use the Organization Rooms until further notice.

4. Please be mindful of the Architecture Crisis Management Committee COVID-19 Health and Safety Protocols.

Link to ThOMedSS: bit.ly/UST-THOMEDSS Link to ACMC Safety Protocols: bit.ly/USTCA-ACMC-Protocols

Link to memo: bit.ly/USTCA-LF2F-REMINDERS

Please be guided accordingly.

bottom of page